Czekaj trwa pobieranie danych z serwera
zamknij
 
Strona główna | Skrzynka odbiorcza | zaloguj
 
Strona główna: Regulamin portalu DoUrody
 
Regulamin serwisu DoUrody.pl

§ 1.

Postanowienia ogólne:

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego DoUrody.pl, a w szczególności uprawnienia i obowiązki użytkowników zarejestrowanych na portalu DoUrody.pl.

§ 2.

Nazewnictwo:

1) Regulamin - spis zasad określający warunki uczestnictwa w DoUrody.pl, prawa i obowiązki DoUrody.pl oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności DoUrody z tytułu świadczenia usług.

2) DoUrody - właścicielem serwisu jest A.T.O.M. Tomasz Gołacki z siedzibą w Łodzi przy ulicy Sczanieckiej 7/18, o numerze REGON 473057427 oraz NIP 982-022-20-75.

3) DoUrody.pl - internetowy serwis dostępny pod adresem www.dourody.pl.

4) Użytkownik - osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez DoUrody w ramach serwisu DoUrody.pl.

5) Profil - miejsce w DoUrody.pl, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, takie jak nazwa użytkownika, imię i nazwisko użytkownika, miasto oraz wiek.

6) Konto - istniejący w bazie danych DoUrody.pl wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem serwisu, co daje możliwości: dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, modyfikowania danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikowania ustawień Konta.

7) Administrator serwisu - osoby wyznaczone przez DoUrody do prowadzenia serwisu DoUrody.pl: wsparcie techniczne dla Użytkowników, moderowanie dyskusji w części społecznościowej serwisu oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

§3.

DoUrody.pl jest serwisem społecznościowym, umożliwiającym swoim Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji i doświadczeń, publikowanie i promocję informacji na temat medycyny estetycznej, zabiegów kosmetycznych itp., uczestniczenie w konkursach oraz testach kosmetycznych.

§3a.


Usługi określone w § 3. świadczone są między innymi poprzez:

1) udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu,
2) udostępnienie Użytkownikowi możliwości członkostwa w grupach tematycznych oraz dyskusji na forum,
3) umożliwienie Użytkownikowi wysyłania wiadomości prywatnych do innych Użytkowników, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie,
4) umożliwienie Użytkownikowi tworzenia listy kontaktów poprzez opcję zapraszania i otrzymywania zaproszeń od innych Użytkowników.
Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 4.

1. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody.

§ 5.

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez DoUrody w ramach DoUrody.pl. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

4. DoUrody rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika przez Administratorów.

5. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez:

1) samodzielne skasowanie Konta albo
2) zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorom.

6. DoUrody zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla DoUrody.pl.

§ 6.

1. Dostęp do większości usług DoUrody.pl jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu.
1a. Usługi płatne są dostępne dla firm komercyjnych, w tym w szczególności reklamodawców, placówek kosmetycznych, producentów kosmetycznych itp.

2. DoUrody zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach DoUrody.pl. DoUrody zobowiązuje się poinformować o zmianach każdego Użytkownika serwisu drogą elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.

§ 7.


Aby korzystać z bezpłatnych usług świadczonych przez DoUrody w ramach DoUrody.pl, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych, wpisanie kodu aktywującego oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

§ 8.


DoUrody zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania DoUrody.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do DoUrody.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem DoUrody.

§ 9.


Użytkownik, który zaakceptował Regulamin serwisu udziela DoUrody prawo do przesyłania za jego zgodą ogłoszeń o charakterze komercyjnym na jego skrzynkę pocztową.

§ 10.


DoUrody.pl ma charakter otwarty - podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika

Rejestracja i Konto

§ 11.


Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem http://www.dourody.pl/register.html.

§ 12.

W szczególności wymagane jest podanie następujących danych: nazwa użytkownika, adres email, miejscowość oraz opcjonalnie imię i nazwisko oraz wiek użytkownika. Dane należy wprowadzać w polach profilu do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane do których zostały przeznaczone. W przypadku usunięcia tych danych użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu.

§ 13.


Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego aktualizowania danych w swoim Profilu.

§ 14.


W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administratorzy mają prawo:
1) wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości
2) zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy
3) skasować Konto Użytkownika

§ 15.


Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w DoUrody.pl.

§ 16.

Zrealizowanie procedury rejestracji w DoUrody.pl, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który:

1) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu
2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu
3) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym
4) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach w skrzynce DoUrody.pl.

§ 17.


Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

§ 18.


Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów. Korzystanie z usług DoUrody świadczonych w ramach DoUrody.pl

§ 19.


Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie DoUrody.pl. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usunięcie jego Konta. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

§ 20.

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie DoUrody.pl oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
2) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 21.


Zamieszczanie w DoUrody treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratorów.

§ 22.


Administratorzy serwisu mogą usunąć zdjęcia dodawane przez Użytkowników uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie.

§ 23.


DoUrody zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek DoUrody.pl.

§ 24.


Zabrania się wykorzystywania usług DoUrody.pl, w szczególności wiadomości prywatnych do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

Korzystanie z grup tematycznych

§ 25.


Każdy Użytkownik po zakończeniu procesu rejestracji może przypisać się do wybranej przez siebie grupy tematycznej. Członkostwo w tych grupach jest całkowicie dobrowolne i można z niego w każdej chwili zrezygnować.

§ 26.


Każdy Użytkownik może założyć grupę tematyczną przypisaną do odpowiedniej kategorii tematycznej.

§ 27.


Założyciel grupy tematycznej:
1) jest zobowiązany do dbania o jej rozwój, na przykład poprzez inicjowanie dyskusji, oraz zapraszanie swoich znajomych
2) jest zobowiązany do kontrolowania przestrzegania Regulaminu przez członków grupy
3) ma prawo usuwać dowolnie wybrane treści zamieszczane przez członków grupy bez podania przyczyny
4) ma prawo usuwać z grupy dowolnie wybranych członków bez podania przyczyny
5) może mianować i odwoływać moderatorów grupy
6) może wysyłać informacje do członków grupy. Informacje te nie mogą mieć charakteru komercyjnego.

§ 28.


Założycielowi i moderatorom grup nie przysługują żadne roszczenia względem DoUrody z tytułu prowadzenia grupy.

§ 29.


Administratorzy mogą odebrać grupę założycielowi niewywiązującego się ze swoich obowiązków, łamiącemu Regulamin lub wykorzystującemu grupę niezgodnie z jej przeznaczeniem. Grupa odebrana założycielowi może zostać skasowana albo przekazana innemu Użytkownikowi. Administratorzy mogą również moderować treści w ramach utworzonej grupy tematycznej.

§ 30.


Użytkownik zamieszczający na forum materiały w formie wypowiedzi zrzeka się wszelkich roszczeń względem DoUrody z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z DoUrody.pl bez podania przyczyny) tych treści.

§ 31.


Użytkownik zobowiązuje się do zachowania na forum kultury wypowiedzi. Oceny wypowiedzi w sposób jednostronny dokonują Administratorzy lub osoby przez nich wyznaczone.

§ 32.

Użytkownik może edytować każdą swoją wypowiedź tylko raz. Ma to na celu uniknięcie wielokrotnych modyfikacji, które mogą prowadzić do niezrozumienia dalszych wypowiedzi, jak również powodować, że dyskusja stanie się nielogiczna.

Prawa autorskie

 

§ 33.


Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w DoUrody.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w DoUrody.pl kampanii promocyjnych.

§ 34.


1. Użytkownik publikujący w DoUrody.pl zrzeka się wszelkich roszczeń względem DoUrody z tytułu nieodpłatnego wykorzystania tychże publikacji.


2. Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać treści wyłącznie swojego autorstwa. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 1994 roku, Nr 24, poz 83, za naruszenie praw własności poprzez powielanie treści oraz plagiatowanie grozi dyskwalifikacja w przypadku konkursu, a w skrajnych przypadkach usunięcie profilu.


3. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 1994 roku, Nr 24, poz 83, za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych na DoUrody.pl treści bez zgody właściciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 5 (art.115.1).

§ 35.Użytkownikudziela DoUrody prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. wizualizacji listy kontaktów albo dyskusji na forum zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).

Odpowiedzialność prawna

§ 36.


DoUrody nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w DoUrody.pl przez Użytkownika.

§ 37.


DoUrody nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

§ 38.


Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w DoUrody.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 39.


DoUrody zastrzega, iż korzystanie z DoUrody.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem DoUrody.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 40.


1. DoUrody nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych przekazywanych przez producentów kosmetycznych w ramach testów lub nagród. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem DoUrody.pl, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

§ 41.


DoUrody nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania DoUrody.pl w całości albo w części.

§ 42.


DoUrody nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu DoUrody.pl.

Reklamacje

§ 43.


Zakłócenia w funkcjonowaniu DoUrody.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach DoUrody.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego do profilu Administrator lub na adres email: kontakt@dourody.pl.

§ 44.


Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez DoUrody w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. DoUrody zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.

§ 45.


DoUrody zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu DoUrody.pl.

§ 46.


Reklamacje składane do DoUrody, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem DoUrody.pl nie będą rozpatrywane. DoUrody nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 47.


DoUrody zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

§ 48.


1. DoUrody zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.

§ 49.


W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi z chwilą zalogowania wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie formuły "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości." oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym z DoUrody na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu.

§ 50.

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dn. 1 maja 2010 r.

 

 
 
 
Jeśli chcesz być informowany na
bieżąco zapisz się do newslettera.
Twoje dane
Imię i nazwisko:
E-mail:
*
 
 
anuluj wybór
 
 
 
zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.